TOP 10 – Konců světa, které se nestaly

Desítky proroků tvrdí, že znají datum konce světa. Poslední dobou dokonce se vědci snaží spočítat datum konce světa. Je možné spočítat přesné datum konce světa? Je datum konce světa napsané v Bibli? Pojďme se podívat na TOP 10 – Konců světa, které se nestaly.

1. Datum 29.červenec 2016. Jistá „křesťanská“ organizace prohlásila, že magnetická pole Země se otočí a naše rotace vytvoří vakuum, což povede ke zničení Země.
2. Datum 21.prosinec 2012. Tento den byl zaručený pro konec světa. Tedy podle mayského kalendáře. Tímto dnem po 5125 letech končil mayský kalendář.
3. Datum 1.ledna 2000 vyvolal poměrně slušnou paniku. V krizových scénářích měl být problém s dodávkou elektřiny, jaderným elektrárnám měla selhat chlazení jaderných reaktorů, auta měla přestat jezdit, strach byl i z nukleárních zbraní a padání letadel.
4. Rok 1656-1658. Kryštof Kolumbus nebyl pouze mořeplavec, ale i badatel Bible. Kolumbus spočítal, že svět vznikl kolem roku 5343 před naším letopočtem a konec světa nastane po 7000 letech.
5. Datum 1.ledna 1000. V roce 999 papež Silvestr II. (známý také jako Gerbert z Aurillacu) prohlásil, že 1000 let po narození Krista se ďábel vrátí na zem a každý člověk by se měl kát.
6. Datumy 21. května 2011 a 21. října 2011. Křesťanský kazatel Harold Camping tvrdil, že vytržení věřících nastane 21. května 2011 a následně konec světa 21. října 2011. Tento muž již minulosti předpověděl vícekrát konec světa.
7. Datum 23.duben 1990. Elizabeth Clareová předpověděla atomovou válku, která měla vést ke konci světa. Díky ní se mnoho lidí zásobilo potravinami, vodou a dalšími věcmi pro přežití.
8. Květen 2003. Nancy Liederová předpověděla srážku tajemné planety Nubiru se Zemí. Datum srážky se prý dozvěděla od mimozemšťanů z hvězdné soustavy Zeta Reticuli prostřednictvím čipu, který ji implantovali do mozku.
9. Datum 5. květen 2000. Podle Američana Richarda Nooneho mělo dojít ke globální katastrofě – konjunkci Země, Marsu, Jupitera a Saturnu. To mělo přivodit rychlou koncentraci ledu na jižním pólu a rychlou zkázu Země.
10. Datum 11. září 1988. Inženýr z NASA a vášnivý čtenář Bible Edgar Whisenant ve své knize 88 důvodů, proč konec nastane v roce 1988 napsal, že konec světa bude mezi 11. a 13. zářím 1988. Kniha vyšla v nákladu 4,5 milionů výtisků, což mu vyneslo nemalé peníze. Později předpověděl konec světa ještě na roky 1989, 1993 a 1994, už ovšem s podstatně menším obchodním úspěchem.

Konec světa podle Bible
Bible nám říká, že přesné datum konce světa, nikdo nemůže znát:

„Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Bible, Marek 13,32-33

„Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. To však vězte, že kdyby hospodář věděl, v kterou noční hlídku přijde zloděj, zůstal by vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, protože neznáte hodinu, v níž přijde Syn člověka.“
Bible, Matouš 24,42-44

Bible popisuje, jak bude konec světa – druhý příchod Ježíše Krista vypadat:

„Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“
Bible, Matouš 24,27

„Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“
Bible, Lukáš 17,24

„Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“
Bible, Lukáš 21,26-28

Ježíš přijde, aby zničil tento svět a zahubil bezbožné lidi:

„Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.“
Bible, Zjevení 19,11-16

Konec světa můžeš přežít!
Přežij konec světa a přichystej se na to právě teď! Jak to udělat? Jediná cesta je Boží Syn – Ježíš Kristus, který zemřel za hříchy lidí. Více se dozvíš ve článku Jak přežít konec světa?.