Bude Země zničena lidmi? Je konec Země nevyhnutelný? Bude stát za koncem světa hladomor? Bude třetí světová válka a zničí Zemi nukleární zbraně? Skončí svět zombie apokalypsou? Anebo bude stát za koncem Země vzpoura umělé inteligence? Kdy nastane konec světa? Chcete znát pravdu? Čtěte naší stránku.

Konec světa předpovídají vědci i věštci. V médiích čteme a slyšíme:

Konec světa se blíží!
Vědci zjistili, že konec světa nastane brzy.
Konec světa přijde už příští rok? Vědci vypočítali, že se blíží apokalypsa.
Konec se blíží, už máme jen měsíc. Připravte se na tsunami a zničení měst!
Věštec řekl, kdy začne 3. světová válka!
Způsobí jaderná válka konec civilizace?
Třetí světová válka na spadnutí. Bude konec světa!
Vědci zjistili, jaký bude konec světa! A už to podle nich začalo!
Baba Vanga není jediná! Konec světa předpověděl další prorok!
Konec světa? Apokalypsa má přijít ještě letos!
Epidemie koronaviru je začátkem konce světa!
Covid-19 rozpoutá třetí světovou válku!

Všechno výše uvedené je spekulace, manipulace a lež! Proč? Pojďme si nejprve říct, co je konec světa…

Konec světa podle Bible
Tento svět se vším všudy stvořil Bůh. Pochybuješ o tom? Přečti si článek Stvoření světa. Bible píše o konci světa. Konec světa podle Bible znamená příchod Ježíše Krista (Božího Syna) na Zemi. Poprvé přišel Ježíš na Zemi v lidském těle, aby kázal pravdu a zemřel za naše hříchy. Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze Něho měli život věčný. Jak bude druhý Ježíšův příchod vypadat? Bible o tom hovoří jasně. Na několika místech jsme upozorňováni na to, že Jeho příchod bude celosvětový – spatří Ho každé oko…

„Příchod Syna člověka nastane jako blesk – rozzáří oblohu od východu až na západ.“
Bible, Matouš 24,27

 

„Jako když blesk ozáří krajinu od jednoho konce oblohy až po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den.“
Bible, Lukáš 17,24

 

„Lidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co má přijít na svět, neboť nebeské mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a pozvedněte hlavy, protože se blíží vaše vykoupení!“
Bible, Lukáš 21,26-28

 

„Hle, přichází s oblaky a spatří ho každé oko, i ti, kdo jej probodli. Všechna pokolení země se pro něj rozpláčí.“
Bible, Zjevení 1,7

Tady vidíme, že Ježíšův druhý příchod bude pro všechny lidi viditelný – celosvětový a nevyhnutelný. Dnes vidíme lidi, kteří o sobě tvrdí, že jsou druhý příchod Ježíše Krista. I to bylo předpovězeno. Tyto lidi z jejich podvodu jasně usvědčuje Bible:

„Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.“
Bible, Matouš 24,23-25

V Bibli také stojí, že Ježíš Kristus přeruší historii velmi nečekaně. Lidé budou doslova šokováni:

„Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.“
Bible, Matouš 24, 37-44

 

„Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy. Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůl, přistoupí a bude jim sloužit. Přijde-li uprostřed noci nebo před svítáním a zastihne je připravené, blaze jim. Pochopte, že kdyby hospodář věděl, v jakou hodinu má přijít zloděj, nedovolil by mu vloupat se do domu.Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte.“
Bible, Lukáš 12,35-40

Tady vidíte, že Zemi nezničí přírodní katastrofa ani nukleární válka. Všechny tyto teorie jsou zbytečné a podvodné. Ten Zlý odvádí lidi od jediné pravdy. Bible nám říká, že máme bdít – pořád být připraveni na Ježíšův příchod.

Proč Ježíš přijde? Aby zničil všechno živé a neživé. Ať se nám to líbí nebo ne, Ježíšův příchod je spojen se zánikem tohoto světa. Budou zničena města, hluboké podzemní bunkry a zabiti bezbožní lidé. To je tvrdá realita! Kdy bude konec světa? Je možné konec světa přežít? Proč musí nastat konec světa? Čtěte dál:

Kdy nastane konec světa?
Jak bude konec světa vypadat?
Jak přežít konec světa?
Kdo je Ježíš Kristus?