Jak přežít konec světa?

Jak přežít konec světa? Je vůbec možné přežít konec světa? Je to možné! Víme jak. Čtěte!

Svět jako známe, skončí. To víme z Bible. Jak skončí? Přečti si článek Jak bude konec světa vypadat?.

Jak přežít konec světa? Jediná možnost je přijmout Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele v době milosti. Doba milosti je ještě platná, proto s tím neotálej, vždyť všude okolo sebe vidíme znamení posledních časů – války, přírodní katastrofy, nenávist, znamení na nebi, vyvyšovanou homosexualitu… Jak přijmout Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele? Jak se stát křesťanem? Není to těžké:

1. Musíš věřit v Ježíše Krista, který byl ukřižován a dneska je po pravicí Boží. Musíš chtít Jeho společenství, uvědomovat si své hříchy, vyznat je Bohu a chtít se od nich odprostit (pokání). Najdi si místo, kde budeš mít naprostý klid. Třeba ve svém pokojíku:

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění. Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec ví, co potřebujete, ještě předtím, než ho poprosíte.
Bible, Matouš 6,5

2. Upřímně, dobrovolně a vírou přijmi Ježíše za Pána a Spasitele do svého srdce. Řekni to Ježíši, jak to od srdce cítíš. Žádný předepsaný text neexistuje. Nicméně, pokud chceš, může vyslovit modlitbu víry, najdeš jí v následujícím videu…

Proč potřebuji Ježíše?
Každý člověk zhřešil, proto každý člověk si zaslouží Boží hněv a odsouzení.

„Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něj lháře a jeho slovo v nás není.“
Bible, 1. Jan 1, 10

Ježíš zemřel za naše hříchy, abychom skrze něho měli život…

„Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal Syna, aby byl Spasitelem světa. Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.“
Bible, 1 Jan 4,8-16

Jediná cesta k Bohu je Ježíš Kristus…

„Já jsem ta cesta, pravda i život, žádný nepřichází k Otci, než skrze mne.“
Bible, Jan 14, 6

Co mám dělat po přijetí Ježíše za svého Pána a Spasitele?
1. Měj Boha na prvním místě. Hovoř s Ním.
2. Nech se biblicky pokřtít od znovuzrozeného křesťana.
3. Stýkej se s křesťany.
4. Čti Bibli.
5. Bdi, očekávej příchod Ježíše, vzkříšení a uchvácení do Nebe.
6. Odhaluj a odmítej všechna falešná náboženství a církevní organizace, které se nedrží Božího slova.
7. Utíkej od církevních organizací a sborů, kteří se spojují s falešným křesťanstvím.
8. Utíkej od církevních organizací a sborů, které mají křest podmíněný: prověřováním tvého života, kurzem Bible, slibem placení tzv. desátků apod. Všechno toto je nebiblické! Ke křtu stačí: přijmout Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele  vírou, pokání (hřích poznat, vyznat a opustit), z celého srdce křest chtít. Toto nás učí Bible. Odmítá tě nějaká církevní organizace pokřtít, nebiblicky oddaluje křest? Zde křtí biblicky bez ohledu na věk, stupeň postižení, národnost apod.

Pro všechny, kdo odmítají Boha
Kdo tvrdí, že konec světa (druhý příchod Ježíše) nelze přežít, podléhá satanovu klamu. Satan lidem namlouvá, že on sám neexistuje, že smrtí všechno skončí. Je to lež a satan je velký lhář…

„Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.“
Bible, Jan 8,44