Kdo je Ježíš Kristus?

Ježíš Kristus je Bůh, Mesiáš, Spasitel, Zachránce, Pán i Soudce, který je nekonečný a věčný. Ježíš je Pánem na dějinami, který přináší do lidských srdcí klid a pokoj. Všechny lidi miluje láskou, která přesahuje naše chápání.

Ježíš Kristus není jen člověk, který žil před více než 2000 lety. Ježíš je Bůh…

„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.“
Bible, Jan 1,1

 

„To Slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.“
Bible, Jan 1,14

 

„Já a Otec jsme jedno.“
Bible, Jan 10,30

Ježíš Kristus se narodil Marii a Josefovi. Marie byla těhotná z Ducha svatého…

„Narození Ježíše Krista se událo takto: Jeho matka Marie byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého. Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti. Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marii za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.“ To vše se stalo, aby se naplnilo, co Hospodin řekl ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel,“ což se překládá: Bůh je s námi.“
Bible, Matouš 1,18-23

Ježíš měl nadpřirozenou moc – uzdravoval nemocné, křísil mrtvé…

„Jděte a vyřiďte Janovi, co jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje.“
Bible, Lukáš 7,22

Ježíš je jediná cesta k Bohu…

„Já jsem ta cesta, pravda i život, žádný nepřichází k Otci, než skrze mne.“
Bible, Jan 14, 6

Ježíš zemřel za naše hříchy…

„Vždyť i Kristus jednou trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.“
Bible, 1. Petr 3,18-19

Ježíš nám slibuje život věčný a vzkříšení při Jeho slavném příchodu…

„Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal – aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den.“
Bible, Jan 6,40

Ježíš dále lidem slíbil:

„Ježíš jim odpověděl: „Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět; kdo věří ve mě, nebude nikdy žíznit.“
Bible, Jan 6,35

Ježíš je tvoje záchrana…

„Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“
Bible, Jan 3,14-18

Přijmi Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele a nebuď už otrokem tohoto padlého světa! Jak to máš udělat? To se dozvíš zde

„Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.“
Bible, Římanům 10,9