Existuje Bůh? Ano. Důkazů je mnoho!

Je pro tebe těžké uvěřit, že Bůh existuje? Podívej se na krásy přírody, lidské tělo, nový život utvářející se v lůně matky… Všechno to jsou mistrovská díla! Všechny síly přírody jsou poháněny Bohem. Bůh vytvořil Nebe a Zemi, přírodu, člověka, čas, řídí roční období, vytváří bouřky a hromobití… Člověk musí žasnout nad Jeho mocí!

„Každý dům přece někdo postavil a stavitelem všeho je Bůh.“
Bible, Židům, 3,4

 

„zastav se, o Božích divech přemýšlej.“
Bible, Job 37,14

Opravdu mi chceš namluvit, že vše vzniklo náhodou, bez příčiny? Ne. Za tím hledej Boha Stvořitele. Stvoření zobrazuje Boží Moc. Musíme si uvědomit, že díky Bohu lidé mohou žít, přemýšlet, vyrábět auta, stavět domy…

„Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe i zemi – pro tebe nic není nemožné!“
Bible, Jeremiáš 32,17

Evoluce je podvod
Nelze nezmínit fakt, že evoluce je podvod. Amatérský přírodovědec Charles Darwin nikdy neměl žádné důkazy pro svou evoluční teorii. Všechno, co čteme v učebnicích jsou spekulace, podvody. Charles Darwin tvrdil, že všechny formy života jsou bez výjimek neřízených přírodních sil, času, náhody a procesu. Není pochyb o tom, že Darwin byl veden satanem. Satan si byl vědom toho, že se lidstvo začne čím dál víc ptát na svůj původ, proto vedl Darwina, aby vytvořil přesvědčivou vědeckou práci dokazující vznik světa bez účasti Boha. Ještě je potřeba zmínit, že Darwinovým evolučním myšlením byl nadšený Karl Marx, nacistický diktátor Adolf Hitler a další rasisté.

Kdo stvořil Boha?
Nikdo, protože Bůh existoval vždycky – je věčný, je to věčná bytost. Bůh nemá počátek. Co existovalo vždycky, nemůže mít svého tvůrce.

Chtěl bys Boha vidět?

„Boha nikdy nikdo neviděl“
Bible, Jan 1,18

Bůh je vskrytu…

„Raději, když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je vskrytu. Tvůj Otec, který vidí vskrytu, tě odmění.“
Bible, Matouš 6,6

Myšlenky, city, svědomí nebo zemskou gravitaci taky nevidíš a víš, že existují.

Chtěl bys důkazy Boha? Máš je všude okolo sebe. Jsou i v tobě – tvé tělo. Stačí přemýšlet…

„Co se dá o Bohu poznat, je jim zřetelné, neboť jim to Bůh odhalil. Jeho neviditelné znaky – jeho věčnou moc a božství – lze už od stvoření světa rozumem postřehnout v jeho díle. Nemají tedy výmluvu.“
Bible, Římanům 2,19-20

Proč je tolik zla?
Není pochyb o tom, že žijeme v padlém světě, který jednou skončí – konec světa předpovídá Bible. Člověk se postavil na odpor svému Stvořiteli. Zlo které vidíme je z lidského hříchu. To člověk, ne Bůh. Bůh stvořil člověka s možností volby. Pokud člověk zvolí hřích, vidíme ty vraždy, krádeže, smilstvo, falešná náboženství, války… Všechno to je vzpoura proti Bohu.

Je tady tvá záchrana – Ježíš Kristus
Mzdou hříchu je smrt. Jediná cesta k Bohu je Ježíš Kristus, který nabízí odpuštění hříchů. Bible: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“. I ty můžeš vstoupit do vztahu se Stvořitelem. Jak to udělat? To se dozvíš zde.