Kdo je antikrist?

Kdo nebo co je antikrist, o kterém se zmiňuje Bible?

Antikrist je každý, kdo je proti Ježíši Kristu, nebo se vydává za Ježíše Krista. Antikristů je všude mnoho. Už Jan říkal, že je mnoho antikristů. Z následujícího verše je také patrné, že poslední doba je tady od Ježíše.

“Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.”
Bible, 1. list Janův 2,18

Duch antikrista je na světě už dlouho…

“Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!”
Bible, 1. Jan 4,1-3

Antikristové (nějací náboženští vůdci) se často vydávají za bohy (mé učení je jediné to správné, já jsem speciálně pomazaný, já jsem svatý otec). Tito lidé hovoří o Kristu, ale o falešném Kristu. “posadí v Božím chrámu” – Boží chrám je Kristova církev (1. Korintským 3,16).

“Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Ten den totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení, který se staví na odpor a povyšuje se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá, takže se posadí v Božím chrámu jako Bůh a bude se vydávat za Boha.”
Bible, 2. Tesalonický 2, 3-4

Kdo je antikrist?
Reformátor římsko-katolické církve Martin Luther byl přesvědčen o tom, že tehdejší papež (Lev X.) byl antikrist. Před druhou světovou válkou zase mnozí věřili, že antikrist je nacistický diktátor Adolf Hitler. Dneska v této souvislosti padají jména: George Bush, Barack Obama, Donald Trump, papež František, Vladimir Putin, David Mayer de Rothschild, Philippine de Rothschild, princ William…

Co papež František? To jak jedná a jakou má moc, napovídá tomu, že velmi významně formuje dějiny. Papež se svým chováním prokazatelně srovnává s Bohem a pořád “usedá” v Božím chrámu mnoha věřících lidí (již víme, že Božím chrám je podle Bible tělo křesťana).

Biblickým antikristem (666) nemusí být nutně myšlen jeden jediný člověk, který bude v závěru lidských dějin ovládat všechny lidi.

“Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.”
Bible, Zjevení 13,16-18

Může se jednat o satanův zločinný systém, který lze odhalit pod číslem 666. Například podle židovské kabaly (kabala je židovské čarodějnictví), hexagram (šesticípá hvězda) symbolizuje číslo 666. Číslo 666 může tedy symbolizovat židovské kabalisty, kteří mají co dočinění s obchodem, bankovním systémem atd.

Pozor, kdo podlehne antikristově učení, antikristově systému, spadá do hříchu!

“Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.”
Bible, Zjevení 14,9,12

Ještě nutno zmínit, že si nemyslím, že na konci historie lidstva nastane sedmiletého soužení, které nastolí jedna jediná osoba. Toto je nebiblická teorie. Vždyť o “poslední hodině” hovořil už Jan, viz. verš v úvodu (1. list Janův 2,18). Další dva verše z Bible potvrzují, že poslední časy jsou tady od Ježíše:

„Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky, ale v těchto posledních dnech mluvil k nám skrze svého Syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět.“
Bible, Židům 1,1-2

 

„Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.“
Bible, 1.Petr 1,19-20

Pokud by šlo něčím identifikovat sedmileté soužení, šlo by identifikovat období, kdy Ježíš přijde na Zemi. Bible nám ale říká, že toto není možné vědět.

„Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Bible, Marek 13,31-33

 

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible, Skutky 1,7

Může to být tedy i tak, že každá generace měla toho svého antikrista (systém, kterému vládla skupina lidí nebo jeden konkrétní člověk), který je nějakým způsobem sváděl k hříchu, zotročoval je. Toto se mohlo dít na globální úrovni, otevřeně nebo skrytě, skrz finance, půjčky, mohl tam být psychologický teror atd.

Rozsuzujte!