Co bude po konci světa?

Co bude po konci světa? Bude něco vůbec? Ano, bude! Čtěte náš článek!

Konec světa znamená druhý příchod Ježíše Krista na Zemi. Podrobnosti naleznete ve článku Jak bude konec světa vypadat?. Po zničení přítomného světa Ježíšem bude svět, který si člověk ani nedovede představit…

„Ale jak je psáno: Co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují.“
Bible, 1. Korintským 2,9

Nová země bude výhradně pro skutečné křesťany, kteří se striktně drží Božího slova. Bude to místo plné lásky, pohody, míru, pokoje… Lidi tam dostanou nesmrtelná těla. Nebudou tam nemoci. Vše, co známe z tohoto padlého světa, bude zapomenuto. To je skvělé zaslíbení!

„Nikdo tam žijící neřekne: „Jsem nemocný.“ Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin.“
Bible, Izaiáš 33,24

„Hle – já stvořím nové nebe a novou zem; na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet. Nuže, radujte se a buďte šťastní navěky z mého stvoření:
Hle – já stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat – vždyť už v něm nebude slyšet pláč, křik se tam nebude už nikdy rozléhat! Už nikdy tam nebude dítě, které by zemřelo po pár dnech, a nebude tam ani stařec, který by nenaplnil svůj věk.
Ten, kdo zemře ve sto letech, bude mladíkem, a ten, kdo sta let nedosáhne, bude za proklatce. Budou si stavět domy a bydlet v nich, sázet vinice a jejich plody jíst. Nebudou stavět, aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali.
Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si mí vyvolení užijí. Už se nebudou marně dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou přece símě, kterému žehná Hospodin – oni i jejich potomci!
Ještě než zavolají, já jim odpovím; ještě než domluví, já je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pást, lev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach.
Už žádná zloba, už žádná záhuba nikde na celé mé svaté hoře, praví Hospodin.“
Bible, Izaiáš 65,17-25

Na nové zemi nebude Slunce, Měsíc ani noc…

„A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek.“
Bible, Zjevení 21,23

Svítit tam bude Bůh…

„Nebude tam noc, takže nebudou potřebovat světlo lampy ani světlo slunce, neboť je osvětluje Pán Bůh; a budou kralovat na věky věků.“
Bible, Zjevení 22,5

Velkou zajímavostí je, že tam nebude tam manželství…

„Ježíš jim odpověděl: „Synové tohoto věku se žení a vdávají. Ti, kdo budou hodni dosáhnout příštího věku a vzkříšení z mrtvých, se už ale ženit a vdávat nebudou. Také už nebudou moci zemřít – budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení.“
Bible, Lukáš 20,34-36

Kde bude tato země?
Bude to pravděpodobně tato planeta, kde Bůh vytvoří (přetavením) nový svět pro věrné…

„Spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy.“
Bible, Žalm 37,29

„Ale pokorní obdrží zemi a budou si užívat množství pokoje.“
Bible, Žalm 37,11

„Jedno pokolení odchází a jiné přichází země však nehnutě trvá navěky.“
Bible, Kazatel 1,4

Jak se dostat na novou zemi?
Staň se křesťanem! Nutno říct, že římský katolicismus (a další falešná náboženství – Svědkové Jehovovi…) nemá vůbec nic společného s křesťanstvím! Přijmi Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele v době milosti, která brzy skončí. Jak to udělat? Podrobnosti se dozvíš ve článku Jak přežít konec světa?.