Kdy nastane konec světa?

Kdy bude konec světa? Bude stát za koncem světa asteroid, epidemie koronaviru? Bude 3. světová válka? Je možné spočítat přesné datum konce světa? Konec světa podle Bible.

Lidé si uvědomují, že žijí ze zlém světě, který je zcela pohlcuje. Jsme zaměstnáni pozemskými starostmi, které nás odvádějí od skutečné pravdy. Lidi až příliš milují tento svět. Lidi si zakládají na penězích a majetku. To je špatně, protože Bible nám jasně říká, že tento svět nemáme milovat…

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Bible, 1. Jan 2,15-16

Ignorace Boha lidi zavádí do hříchu, který je vstupní branou do věčného zatracení. Lidé tuší, že země jde do záhuby. Země je zničena lidským hříchem. To předpovídala Bible…

„Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili.“
Bible, Izaiáš 24, 4-5

„Země se motá, motá se jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a už nevstane.“
Bible, Izaiáš 24,20

Lidstvo si uvědomuje, že jednou musí nastat konec tohoto světa. Je možné znát přesné datum konce světa? Je možné znát přesné datum a hodinu příchodu Ježíše Krista na Zemi? Odpověď na tuto otázku nalezneme v Bibli:

„Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Bible, Marek 13,31-33

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible, Skutky 1,7

Žádný člověk nikdy nebude znát datum konce světa! Tento fakt smetává všechny falešné proroky, kteří chtějí nějakým způsobem stanovit datum konce světa. Věřím, že se nyní mnoha lidem ulevilo.