Sibylino proroctví o konci Evropy, světa

Je Sibylino proroctví o konci Evropy pasované na dnešní dobu? Předpověděla Sibyla konec světa? Opravdu viděla Sibyla do budoucnosti?

Kdo byla Sibyla
Sibyla Kumana, královna ze Sáby, žila v letech asi 870-970 před Kristem (přesné období není známo). Jejím původním krajem má být území Sába v Arábii, odtud vzešlo pojmenování královna ze Sáby. Napsala devět knih, které nazvala „Moudrosti života“. Její rukopisy se dochovaly a mnohé z nich byly přeloženy již v minulém století. Nutno podotknout, že její existenci nelze nijak doložit.

Sibylino proroctví – Konec Evropy
„Původ všeho zla, vší bídy a hladu, původ otroctví a lidských záští jest nutno hledat v zemi Evropě.

Dobudou nade všemi národy po mnoho let nadvlády, ale jednou přijde doba, kdy Evropanům nebude patřiti ve skutečnosti ani celá Evropa, neboť kus této bude Evropanům národem z východu zabrán.

Nad Evropou svítí hvězdy, které se čas od času mění a proto také Evropa změní každé století svou tvářnost.

Dá se říci, že toto se dá považovat za evropský obraz posledních nejméně tisíce let.

Vracejí se proto vždy samovládcové do každé země, vracejí, zasvítí, zastíní chudý a obecný lid, a přece musí odejít pryč, aby se v téže podobě nikdy zpět nevrátili.

Proto také Evropané s těmito přesuny bude vždy počítati a jejich život budou vždy životem plným úzkosti a strachu před zítřkem.

Avšak jednou , jednou přijde jim doba plné zralosti, kdy oni zítřek stejně vítati budou jako den, který již zašel a o němž budou moci říci: ano, ten den zde byl a já ho prožil v bázni boží a spravedlnosti tak, jak Hospodin kázal, a zítřek rovněž prožiju tak.

Ano, přijde den, kdy Evropané takhle budou hovořiti, ale snad i pro ně bude to dosti pozdě. Pozdě proto, že odkládali vše na den příští, ale dnešek považovali vždy za den přechodný, kdy všechno možno odložiti na zítřek. A právě ten zítřek přinese Evropě mnoho zlého, mnoho, co nikdy nedostane zpět.“

Sibylino proroctví – znamení konce světa
„Lidem nepostačí to, co mu Hospodin na Zemi k používání dal. V hlubokých útrobách matky naší Země další zdroj příjmů svých nalezne. Sta a sta sáhů hluboko pod zemi bude kopati, aby zemi vydrancoval a ochudil. Tisíce jich tam zůstane, aby zaplatili matce Zemi krvavou daň.

V dobách dnešních mužové naši, obchod provozující, obchodují tak, aby kupec dostal za svůj peníz to, co si koupil. Ale přijde doba, že kupectví zavrhne se na úplné lupičství, že obchodník nebude dbalým ani svých přátel. Založí své obchodování čistě na podvodném základu, aby sebe rychle obohatil a druhé do neštěstí a bídy uvedl. Obchodník postaví paláce přepychové pro obchod svůj, aby tyto jenom pro mámení lidí byly. Okna veliká v těchto domech budou a za nimi lákadla pro ty, kteří s potřebou k obchodníkovi půjdou. Obchodní domy tyto ze skel a drahého kamení zhotoveny budou.

O dni posledním z 8. knihy: Řeky budou vysychati, traviny vymírati, skot i lidé hladem a žízní padati, hory se zemí se srovnávati budou a jiné pískem pokryty budou. Na nebi objeví se po třikráte kometa, poprvé na severu, pak jihu a potřetí na západě země. Pak se počne silně země chvěti a téměř všichni lidé vykrvácí. Napřed lidé v horách, pak v údolích a poslední, kdo žijí v místech u moří, kde je věčná zima. Ostatní znamení již lidé neuvidí, slunce nabude krvavé záře, objeví se na západě místo na východě a hvězdy dnem i nocí svítit budou.“

Sibylino proroctví – vynálezy, mamon, lichva, homosexualita

„Lidé budou provozovat velké obchody, což se zvrhne v úplné okrádání a člověk bude chtít člověka připravit o jmění. Obchodování bude založeno na podvodu a to jen proto, že člověk bude chtít rychle zbohatnout. Ale druhé uvede do bídy. Faleš bude hořet jako rozžatá svíce, láska zhyne, lidé budou milovat lež více než pravdu a svá srdce nakloní k pokladům a penězům. Bratr zapře bratra, syn prokleje otce, matka vyžene dceru za lehkým výdělkem. Rodina přestane být přitažlivou a ztratí své tajemné kouzlo, které ji předurčil Hospodin.

Přijde doba, kdy člověk úplně ovládne celý svět a bude se snažit proniknout do Hospodinova díla, aby i chod země ovládl a předešel tak pokutě, kterou Hospodin všem určil – smrti.

A vidím, jak si podmaní zvířata a jak zachytí vzduch, vodu i slunce. Vzduch, aby pro něho pracoval, vodu, aby mu dávala nesmírný užitek, a slunce, aby v dobách dešťů jasem a teplem zpříjemňovala jeho obydlí. A v toto čase se člověk nespokojí ani s tím, že zneužije díla Hospodinova pro sebe, ale vytvoří umělá zvířata, aby i tato mu byla podmaněna.

Člověk vytvoří něco, co předčí svět i člověka. A já vidím ono divné zvíře z různých kusů kovu vytvořená člověkem: místo nohou divné obruče, místo těla kus lesklého kovu a místo hlavy křídla. Toto člověkem vytvořené zvíře, sluncem a vodou živené, utíká rychle po zemi, že síla větru mu nestačí, pluje po mořích, že i před dopadem vln se zachraňuje a letí v oblacích rychlostí supa. Člověk pak svojí tvorbou, kterou silou a rozumem donutil k výkonu, bude řídit celý svět a všechno, co na něm je: slunce, déšť, vítr i oblaka.

Nebude mu však stačit tento svět, a proto se bude snažit odletět z tohoto světa a tam někde, kde je pouze vůle Hospodinova, zkoumat, zda cesty světa, i hvězd by nemohl změnit. Tam rovněž bude člověk chtít vniknout, aby i to si vydobyl a podmanil. Tomuto přání člověka nikdy vyhověno nebude.

Přijde doba, že lidé budou jen přemýšlet, jak by jeden druhého jen okradl, aby tím jenom získal. Přijde doba, že mnoho lidí svěří své peníze druhým a tito je o ně okradou, aniž by byli potrestáni.

Pán řekl, že je nutno živit se prací! Sibylino proroctví všemu lidstvu. Ne obchodem s penězi a zlatem, neboť mohu říci, že přijde doba, kdy peníze a zlato nebude mít žádnou cenu. Tak se stane kolem roku 2000 po narození Mesiáše po hrozné válce, ve které se bude ubíjet celý svět. Proto také příznakem každé války bude, že se velmi rozmůže obchod s penězi, že lidé budou nesvědomitě okrádáni a uváděni v zoufalství…

Nebudeš obcovat s mužským pohlavím jako se ženou, je to ohavnost! A přece tato neřest se rozmůže v letech kolem 2000 po narození Mesiáše. Bude příčinou mnoha smrtí a vražd…

Zvláště ten, kdo se obětuje Hospodinu z vůle lidu, ten musí mít čisté ruce! Ten, kdo se z vůle lidu modlí k Hospodinu, musí mít čistá ústa!

Všechna období lidstva se budou vždy měnit každých sedm, sedmdesát, sedm set a sedm tisíc let.“

Viděla Sibyla do budoucnosti?
Pokud neměla vidění od Boha, tak ne. Často podobné lži nalhávají lidem démoni, kteří pomocí bezbožných lidí klamou celý svět. Je také otázka, zda si toto „proroctví“ někdo nevymyslel.

Pojďme se podívat na biblická fakta
Pokud se podíváme do Bible, tak o konci světa hovoří Zjevení Janovo. Zjevení Janovo a další části Bible hovoří o tom, jak bude svět vypadat v posledních časech a jak přežít konec světa.

Může tě zajímat:
Biblická znamení konce světa
Konec světa se blíží. Závěrečné polnice zní celou zemí