Konec světa se blíží! Polnice zní celou zemí!

Definitivní konec světa se blíží. Brzy bude svět spálen na uhel a mnozí to netuší. Upozorňují nás na to Boží polnice, které zní celou zemí. Podívejte se na videa polnic online.

Z Biblického proroctví víme, že v na konci lidských dějin, budou troubit Boží polnice, které lidstvo mají upozorňovat na příchod Ježíše Krista, který se vypořádá s hříchem. Každá polnice má oznámit něco, co se stane tady na zemi. Troubení polnic předznamenává nepopsatelnou hrůzu, která postihne hříšníky.

Nutno upozornit, že nikdo nemůže znát datum konce světa, datum Ježíšova návratu na zemi!

„Není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci.“
Bible, Skutky 1,7

Pojďme se podívat do Bible (Zjevení Janovo):

1. polnice
„Těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak připravilo k troubení. Když zatroubil první anděl, nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to svrženo na zem. Shořela třetina země, shořela třetina stromů a shořela veškerá zeleň.“

2. polnice
„Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí hora. Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina stvoření majících duši a třetina lodí byla zničena.“

3. polnice
„Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm vodám zemřelo, neboť zhořkly.“

4. polnice
„Když zatroubil čtvrtý anděl, byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, aby se jich třetina zatměla a třetina dne neměla světlo a podobně i noc. Potom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet: Běda, běda, běda obyvatelům země!“

5. polnice
„Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl jí dán klíč od bezedné propasti. Když tu bezednou propast otevřela, vystoupil z propasti dým jako dým z veliké pece a dýmem té propasti se zatmělo slunce i ovzduší.“

6. polnice
„Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat! Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.“

7. polnice
„Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!“

V Bibli (Zjevení) dále čteme, jak bude Ježíš vypadat při svém slavném příchodu:

„Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.“

Chceš přežít příchod Ježíše – konec světa? Je to možné! Přečti si článek Jak přežít konec světa.

Boží polnice videa

Video online: Troubení polnic v různých částech světa
Nahlásit nefunkční video