Konec světa se blíží! Polnice zní celou zemí!

Definitivní konec světa se blíží. Brzy bude svět spálen na uhel a mnozí to netuší. Upozorňují nás na to Boží polnice, které zní celou zemí. Podívejte se na videa polnic online.

Z Biblického proroctví víme, že v posledních časech budou troubit Boží polnice, které lidstvo mají upozorňovat na brzký příchod Ježíše Krista, který se vypořádá s bezbožnými lidmi. Každá polnice oznámí něco, co se stane tady na zemi. Troubení polnic předznamenává nepopsatelnou hrůzu, která postihne bezbožné lidi.

Pojďme se podívat do Bible (Zjevení Janovo):

1. polnice
„Těch sedm andělů se sedmi polnicemi se pak připravilo k troubení. Když zatroubil první anděl, nastalo krupobití a oheň smíšený s krví a bylo to svrženo na zem. Shořela třetina země, shořela třetina stromů a shořela veškerá zeleň.“

2. polnice
„Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do moře vržena veliká ohnivě planoucí hora. Třetina moře se obrátila v krev a v tom moři zemřela třetina stvoření majících duši a třetina lodí byla zničena.“

3. polnice
„Když zatroubil třetí anděl, spadla z nebe veliká hvězda hořící jako pochodeň a padla na třetinu řek a na prameny vod. Jméno té hvězdy je Pelyněk. Třetina vod se tehdy obrátila v pelyněk a mnoho lidí kvůli těm vodám zemřelo, neboť zhořkly.“

4. polnice
„Když zatroubil čtvrtý anděl, byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, aby se jich třetina zatměla a třetina dne neměla světlo a podobně i noc. Potom jsem uviděl, jak prostředkem nebe letí jakýsi orel, a slyšel jsem ho hlasitě křičet: Běda, běda, běda obyvatelům země!“

5. polnice
„Když zatroubil pátý anděl, uviděl jsem hvězdu, jež spadla z nebe na zem a byl jí dán klíč od bezedné propasti. Když tu bezednou propast otevřela, vystoupil z propasti dým jako dým z veliké pece a dýmem té propasti se zatmělo slunce i ovzduší.“

6. polnice
„Když zatroubil šestý anděl, uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s polnicí: Rozvaž ty čtyři anděly, kteří jsou svázáni u veliké řeky Eufrat! Tehdy byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, den, měsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo dvě stě milionů jezdců – zaslechl jsem totiž jejich počet.“

7. polnice
„Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající: Království světa se stala královstvím našeho Pána a jeho Mesiáše, jenž bude kralovat na věky věků!“

V Bibli (Zjevení) dále čteme, jak bude Ježíš vypadat při svém slavném příchodu:

„Uviděl jsem otevřené nebe, a hle, bílý kůň, a ten, který na něm seděl, se jmenoval Věrný a Pravý, jenž spravedlivě soudí i bojuje. Jeho oči byly jako plamen ohně, na hlavě měl množství korun a měl napsané jméno, které nezná nikdo kromě něj. Byl oblečen rouchem nasáklým krví a jeho jméno je Slovo Boží. Za ním jela nebeská vojska na bílých koních, oblečená bílým a čistým kmentem. Z jeho úst vycházel ostrý meč, aby jím bil národy. On sám je bude pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na boku má napsané jméno: KRÁL KRÁLŮ A PÁN PÁNŮ.“

Chceš přežít příchod Ježíše – konec světa? Je to možné! Přečti si článek Jak přežít konec světa.

Boží polnice videa

Video online: Troubení polnic v různých částech světa
Nahlásit nefunkční video

Video online: Troubení polnice v Jeruzalémě (Izrael, říjen 2016)
Nahlásit nefunkční video