Kdy nastane konec světa?

Kdy bude konec světa? Bude stát za koncem světa asteroid? Bude 3. světová válka? Je možné spočítat přesné datum konce světa? Konec světa podle Bible.

Lidé si uvědomují, že žijí ze zlém světě, který je zcela pohlcuje. Jsme zaměstnáni pozemskými starostmi, které nás odvádějí od skutečné pravdy. Lidi až příliš milují tento svět. Lidi si zakládají na penězích a majetku. To je špatně, protože Bible nám jasně říká, že tento svět nemáme milovat…

„Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.“
Bible, 1. jan 2,15-16

Mnozí tuší, že Země nevznikla náhodou. Ignorace Boha lidi zavádí do hříchu, který je vstupní branou do věčného zatracení. Lidé tuší, že naše planeta jde do záhuby. Naše planeta je zničena lidským hříchem. To předpovídala Bible…

„Potrestám svět za jeho zločiny, všechny ničemy za jejich hřích. S pýchou nadutců tehdy skoncuji, pokořím zpupnost ukrutných. Zem chřadne, uvadá, celý svět vadne vyčerpán, vyčerpán je i výkvět národa. Země je poskvrněna svými obyvateli; neboť překročili zákony, na ustanovení nedbali a věčnou smlouvu zrušili.“
Izaiáš 24, 4-5

„Země se motá, motá se jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a už nevstane.“
Izaiáš 24,20

Lidstvo si uvědomuje, že svět jako známe, skončí. Je možné znát přesné datum konce světa? Je možné znát přesné datum a hodinu příchodu Ježíše Krista na Zemi, který zničí vše živé i neživé? Odpověď na tuto otázku nalezneme v Bibli:

„Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Marek 13,31-33

Den ani hodinu příchodu Ježíše nikdo nikdy nemůže znát. Pokud vám někdo bude říkat, že zná přesné datum konce světa, je lhář, podvodník.

Pokud nám Bible říká, že den ani hodinu konce nemůže nikdo znát ani spočítat, neznamená to, že nelze spočítat rok, kdy nastane konec světa! Jak? Bible nám říká, že v posledních časech bude lidstvo ovládat Antikrist, který svede ke hříchu mnoho lidí:

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát (poznámka Antikrist) znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“
Zjevení 13,16-18

Z tohoto verše je patrné, že je možné Antikrista identifikovat číslem 666. Tento Antikrist bude v sedmiletém soužení (rozdělené na dvě poloviny – 3,5 a 3,5 roku) lidi manipulovat a prohlašovat se za Boha. O sedmiletém soužení se můžeme dočíst ve Zjevení 2, 6, 14 a Danielovi 9, 27. Pokud by někdo identifikoval Antikrista, který bude na nějaké úrovni spolupracovat s falešným prorokem, mohl by stanovit rok příchodu Ježíše Krista (konce světa).

Bible nám také říká, že poslední časy lze identifikovat znameními, které lidem Bůh bude dávat. Například: Troubení polnic, znamení na nebi a vodách – červené řeky a oceány, četné přírodní katastrofy atd. Více ve článku Biblická znamení konce světa – Ježíšova příchodu.

Kdy tedy bude konec světa? To se dozvíte zde.