Kdo je Antikrist?

Kdo je Antikrist, o kterém se zmiňuje Bible?

Antikrist bude/je člověk, kterého lze odhalit tak, že na něj bude pasovat číslo 666 a další znamení šelmy.

Pojďme se podívat do Bible:

Antikrist bude žít před druhým příchodem Ježíše Krista na Zemi. V době, kdy bude mnoho antikristů (popíračů Krista)…

„Dítky, nastala poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přijde antikrist, tak se nyní vyskytlo mnoho antikristů; podle toho víme, že nastala poslední hodina.“
Bible, 1. list Janův 2,18

Duch antikrista je na světě dlouho…

„Milovaní, nevěřte všemu, co je duchovní, ale rozlišujte, zda jsou ti duchové z Boha. Do světa totiž vyšla spousta falešných proroků. Podle tohoto poznávejte Božího Ducha: každý duch, který vyznává Ježíše Krista přišlého v těle, je z Boha. Žádný duch, který Ježíše nevyznává, ovšem není z Boha, ale je to ten duch Antikrista, o němž jste slyšeli, že má přijít. Už teď je na světě!“
Bible, 1. Jan 4,1-3

Antikrist se bude vydávat vydávat za Boha…

„Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Ten den totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení, který se staví na odpor a povyšuje se nade všechno, čemu se říká Bůh a co se uctívá, takže se posadí v Božím chrámu jako Bůh a bude se vydávat za Boha.“
Bible, 2. Tesalonický 2, 3-4

Antikrista lze odhalit pod číslem 666. Antikrist bude lidstvo významně ovládat. Rozhodně se ale nemusí jednat o čipy apod.

„Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá dát znamení na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení – jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Zde je zapotřebí moudrosti. Kdo tomu rozumí, ať spočte číslo té šelmy, neboť je to číslo člověka. To číslo je 666.“
Bible, Zjevení Janovo 13,16-18

Kdo podlehne Antikristovu učení, toho čeká peklo…

„Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku, i ten bude pít neředěné víno Božího hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka. Zde je zapotřebí vytrvalosti svatých, kteří se drží Božích přikázání a Ježíšovy víry.“
Bible, Zjevení 14,9,12

Antikrist bude urážet Boha (např. svými činy) a svede mnohé…

„A byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc působit po čtyřicet dva měsíce. Otevřela tedy svá ústa, aby se rouhala Bohu a urážela jeho jméno, jeho stánek i ty, kteří přebývají v nebi. Bylo jí dáno, aby svedla boj se svatými a přemohla je; a byla jí dána moc nad každým kmenem, jazykem i národem. Budou se jí klanět všichni kdo bydlí na zemi, každý, jehož jméno není od založení světa zapsáno v knize života zabitého Beránka.“
Bible, Zjevení 13,5-8

Antikrist zemře na konci dějin…

„A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš zabije dechem svých úst a zničí svým slavným příchodem. Ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila“
Bible, 2. Tesalonický 2,8–10

 

„A ta šelma byla zajata a s ní ten falešný prorok, který před ní dělal divy, jimiž svedl ty, kdo přijali znamení šelmy a kdo se klaněli jejímu obrazu. Ti dva byli zaživa uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírou“
Bible, Zjevení 19,20

Kdo je Antikrist?
Bible neříká odkud Antikrist přijde. V Bibli ani nenajdeme jaké bude národnosti. Reformátor Římsko-katolické církve Martin Luther byl přesvědčen o tom, že tehdejší papež (Lev X.) je Antikrist. Před druhou světovou válkou zase mnozí věřili, že Antikrist je nacistický diktátor Adolf Hitler.

Může být Antikrist George Bush, Barack Obama, Donald Trump, papež František, Vladimir Putin, David Mayer de Rothschild, Philippine de Rothschild, princ William? Číslo 666 nějakým výpočtem pasuje takřka na všechny vyjmenované.

Co papež František? To jak jedná a jakou má moc napovídá tomu, že velmi významně formuje dějiny. Papež se svým chováním prokazatelně srovnává s Bohem a pořád „usedá“ v Božím chrámu mnoha věřících lidí (Božím chrám je podle Bible tělo křesťana). Chce to opravdu velkou moudrost, aby člověk mohl identifikovat Antikrista. Bez Ducha Božího je to nemožné.

Pokud pozorně čteme Zjevení 19. kapitolu, zjistíme, že s Antikristem spolupracuje falešný prorok, kterého též čeká pláč a skřípění zubů – peklo. Antikrist pravděpodobně bude člověk, který přes finance ovládá světové ekonomiky. Je možné, že Antikrist je nějaký významný bankéř a papež František je falešný prorok ze Zjevení 19. kapitoly. Pokud toto říkáme, pak je možné, že  druhý příchod Ježíše Krista (konec světa) nastane brzy.