Co je Armagedon?

Co je Armagedon? Co si představovat za tímto slovem? Lidé si za tímto slovem představují přírodní katastrofy obrovských rozměrů, smrtící virus, nukleární válku apod.

Výraz „Armagedon“ pochází z Bible. Armagedon není žádná přírodní pohroma ani celosvětová jaderná válka.

Armagedon je 1x zmíněn v Bibli (sedm číší Božího hněvu):

„Tehdy jsem uslyšel z chrámu mocný hlas, jak říká těm sedmi andělům: „Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem.“
První odešel, vylil svou číši na zem a na lidech, kteří měli znamení šelmy, i na těch, kteří se klaněli jejímu obrazu, vyvstaly zlé a zhoubné vředy.
Druhý pak vylil svou číši do moře. To se obrátilo jakoby v krev mrtvého a veškerá živá duše v moři zemřela.
Třetí pak vylil svou číši na řeky a na prameny vod a obrátily se v krev. A slyšel jsem anděla vod, jak říká:
„Jsi spravedlivý, ty Svatý, ty, který jsi a kterýs byl, že jsi to usoudil!
Protože prolévali krev svatých a proroků, tys jim dal pít krev, jak si zaslouží.“
Tehdy jsem uslyšel, jak se od oltáře ozvalo:
„Ano, Pane Bože Všemohoucí, tvé soudy jsou pravdivé a spravedlivé.“
Čtvrtý pak vylil svou číši na slunce a bylo mu dáno pálit lidi ohněm. Lidé byli páleni velikým žárem a rouhali se jménu Boha, který má moc nad těmi ranami, avšak nečinili pokání, aby mu vzdali slávu.
Pátý pak vylil svou číši na trůn té šelmy a její království bylo zatemněno. Lidé se bolestí kousali do jazyka a rouhali se nebeskému Bohu pro své bolesti a pro své vředy, avšak nečinili pokání ze svých skutků.
Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.
„Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba.“
A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armagedon.
Sedmý pak vylil svou číši na ovzduší a z chrámu zazněl od trůnu mocný hlas: „Stalo se!“ Nastaly hlasy, hromobití, blýskání a veliké zemětřesení – tak veliké zemětřesení, jaké nebylo, co jsou lidé na zemi. To veliké město se tehdy roztrhlo na tři díly a města národů padla. Veliký Babylon byl připomenut před Boží tváří a Bůh mu dal kalich s vínem svého vášnivého hněvu. Tehdy zmizely všechny ostrovy a hory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi veliké kroupy těžké jako cent. A kvůli ráně těch krup se lidé rouhali Bohu, neboť ta rána byla nesmírně veliká.“
Bible, Zjevení 16,10-21

Výklad:

„Jděte, vylijte těch sedm číší Božího hněvu na zem.“ – Bůh lidem říká: Probuďte se a čiňte pokání!

„Šestý pak vylil svou číši na tu velikou řeku Eufrat a její voda vyschla, aby byla připravena cesta králům od východu slunce. Tehdy jsem uviděl z úst draka, z úst šelmy a z úst falešného proroka vycházet tři nečisté duchy podobné žabám. Jsou to duchové démonů, kteří konají divy a vycházejí ke králům země a celého světa, aby je shromáždili k bitvě toho velikého dne Všemohoucího Boha.“ – Toto biblické proroctví se vyplňuje před našima očima – řeka Eufrat vysychá minimálně od roku 2009, iracké pole vypadají jako poušť. Dále jde popis toho, jak Antikrist (šelma) a falešný prorok ovládají (řídí) celý svět (Nový světový řád), což bylo předpovězeno…

„Proč vzbouřily se národy a lidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali, vládcové strojí spiknutí proti Hospodinu a jeho Pomazanému: „Pojďme rozlámat jejich okovy, shoďme ze sebe jejich provazy!“
Bible, Žalmy 2,1-3

Démonizace je na samém vrcholu – jaká tady ještě nikdy nebyla (byrokratické zákony, přijatelná homosexualita, manželství je celosvětově odmítáno, okultismus je všude a velmi vyhledáván…).

„Hle, přicházím jako zloděj. Blaze tomu, kdo bdí a střeží svá roucha, aby nechodil nahý a nebyla vidět jeho hanba. A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armagedon.“ – Bůh nám na několika místech Bible říká, že Ježíš Kristus přijde jako zloděj (velmi nečekaně), a že máme bdít. Z tohoto verše je tedy parné, že šestá číše Božího hněvu znamená příchod Ježíše Krista a zničení všeho živého a neživého. S touto souvislostí je zmíněn Armagedon, což je pravděpodobně jen symbolické místo. Armagedonská bitva se bude odehrávat (nebo odehrává) po celé zemi, a to přímo v lidech samotných. Je to boj mezi Dobrem a zlem. Politické a náboženské (Římsko-katolická církev.) síly, kteří si hrají na absolutní vládce světa, zdůrazní svou moc a nastaví takové zákony, které povedou k démonizaci jaká tady ještě nikdy nebyla (co je svět světem) – velké soužení. Tito „vládcové“ povedou předem prohraný boji proti Bohu a křesťanům samotným. Je na každém z nás, jak v armagedonském boji obstojí (jak podlehne Antikristu a jeho nohsledům). Poté přijde konec – druhý příchod Ježíše.

Kdy přijde Armagedon? Armagedon je vyrcholením velkého soužení. Z tohoto verše je patrné, že Ježíš vytrhne věrné až z velkého soužení…

„Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.“
Bible, Matouš 24,21

Závěr
Není pochyb o tom, že Armagedon je spojen s definitivním koncem tohoto zlého světa. Je možné v armagedonské bitvě zvítězit? Je vůbec možné konec světa přežít? Je to možné! Jediná naše záchrana je Ježíš Kristus. Čtěte tento náš článek.