Bude konec světa v roce 2019?

Kdy bude konec světa? Bude konec světa v roce 2019?

Není snad psáno, že čas příchodu Ježíše nikdo nemůže znát?
Ano…

„Nebe a země pominou, ale má slova nikdy nepominou. Ten den a hodinu však nikdo nezná – ani andělé v nebi, ani Syn, jedině Otec. Dávejte pozor, bděte. Nevíte totiž, kdy ten čas přijde.“
Bible, Marek 13,31-33

Den a hodinu nikdo nezná. O roku se tam nic nepíše.

Papež František
Někteří křesťané jsou přesvědčeni, že papež František (identifikovatelný pod číslem 666) je Antikrist ze Zjevení, který na konci věků bude ovládat lidstvo a mnohé svede ke hříchu…

„A viděl jsem dravou šelmu (Antikrist) a krále země i jejich vojska shromážděná, aby vytrhli do boje proti jezdci a proti jeho vojsku. Ale šelma byla zajata a s ní i falešný prorok, který k její cti činil zázračná znamení a svedl jimi ty, kdo přijali cejch šelmy a klekali před jejím obrazem. Za živa byli šelma a její prorok hozeni do ohnivého jezera hořícího sírou. Ostatní byli pobiti mečem vycházejícím z úst jezdce.“
Bible, Zjevení 19,19-21

Já si nemyslím, že papež je Antikrist. Myslím si, že tento papež je falešný prorok (falešný křesťanský učitel), který je též zmíněn ve Zjevení, a který bude s Antikristem spolupracovat.

Velké soužení
Bible předpověděla, že na konci věku budou lidé prožívat velké soužení, jaké tady ještě nikdy nebylo. Takové soužení tady opravdu nikdy nebylo! Takový psychologický teror tady ještě opravdu nikdy nebyl.

„Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude. Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.“
Bible, Matouš 24,21

Bděte!
Pokud budeš bdít, jak k tomu Pán Ježíš křesťany nabádá, nebudeš potřebovat znát čas, když Ježíš podruhé přijde. Proto všichni neustále bděte!

„Proto bděte, neboť nevíte, ve které chvíli přijde váš Pán.“
Bible, Matouš 24,42

„Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící.“
Bible, Lukáš 12,36

Co znamená bdít?
Pořád se modlit, číst Bibli, činit pokání, očekávat Pánův příchod… Nikdy neodkládejte nic na neurčito!

Neznáš Ježíše?
Chceš poznat Ježíše Krista? Poznej Ho nyní. Zde ti povíme jak na to.