Biblická znamení konce světa – Ježíšova příchodu

Konec světa bude! Jaká jsou Biblická znamení konce světa?

Svět skončí druhým příchodem Ježíše Krista. Tím se vyplní Biblické proroctví. V Bibli stojí, že než Ježíš přijde, Bůh nám bude dávat znamení času. Je také předpovězeno, jak bude Země vypadat před příchodem Božího syna.

Biblická znamení konce světa – Ježíšova druhého příchodu:

1. Lidé budou ignorovat znamení posledních časů. Satan je bude oddalovat od Boha mnoha způsoby (peníze, kariéra, internet, hry…). To se děje právě v současnosti. Pojďme se podívat na příběh Noeho, který je připodoben k druhému příchodu Ježíše Krista na Zemi:

„Vždyť právě jako byly Noemovy dny, taková bude přítomnost Syna člověka. Jako totiž byli v těch dnech před potopou, kdy jedli a pili, muži se ženili a ženy se vdávaly, až do dne, kdy Noe vstoupil do archy, a nepovšimli si, dokud nepřišla potopa a všechny je nesmetla, taková bude přítomnost Syna člověka.“
Bible, Matouš 24, 37-39

2. Z Biblického proroctví víme, že v posledních dnech se lidé budou posmívat křesťanům, kteří budou kázat o návratu Ježíše na Zemi (konci světa). Přesně to vidíme v současnosti.

„Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami a budou říkat: „Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!“
Bible, 2. Petr 3,3-4

3. Na konci dějin bude mít lidstvo velké poznání a technické vymoženosti. Vidíme to všude okolo nás: vyspělá technická média (vesmírné satelity, internet, mobily, počítače…), letecká doprava, dobývání vesmíru atd. To vidíme v současnosti.

„Ty Danieli, však ta slova zachovej v tajnosti a zapečeť tu knihu pro poslední čas. Mnozí budou procházet sem a tam a poznání se rozroste.“
Bible, Daniel 12,4

4. Zničená planeta. Odpadky, chemikálie, zničená příroda, tání ledovců, ozonová vrstva. atd. To vidíme v současnosti.

„Země se motá, motá se jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na ni těžce dopadne, zhroutí se a už nevstane.“
Bible, Izaiáš 24,20

 

„Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev. Proto země truchlí, chřadnou všichni její obyvatelé, polní zvěř a nebeské ptactvo; hynou i mořské ryby.“
Bible, Ozeáš 4, 2-3

5. Mravní, morální a duchovní úpadek společnosti je na samém vrcholu. Arogance, bezcitnost, lehkomyslnost… I to bylo předpovězeno…

„Buď si jist, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační, arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní, bezcitní, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra, zrádci, lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha. Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.“
Bible, 2. Timoteus 3,1-5

6. Homosexualita, bisexualita, transexualita a další sexuální zvrácenosti jsou morálně přijatelné. Někdy až obdivovány. I to bylo předpovězeno…

„Podobně bylo za dnů Lotových: Jedli a pili, kupovali a prodávali, sázeli a stavěli, ale toho dne, kdy Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň se sírou a všechny zahubil. Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka.“
Bible, Lukáš 17,28-30

7. Mnoho falešných mesiášů a proroků. Těch nyní je! Sergey Anatolyevitch Trop, Inri Cristo a mnoho dalších.

„Kdyby vám tehdy někdo řekl: ‚Hle, Mesiáš je tu!‘ anebo: ‚Tady je!‘ nevěřte. Povstanou totiž falešní mesiášové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené. Hle, řekl jsem vám to předem.“
Bible, Matouš 24,23-25

8. Závěrečné polnice zní celou zemí. Videa máme zde. Od roku 2011 lidi Bůh lidi upozorňuje na brzký příchod Božího Syna.

„Trubte na polnici na Sijónu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den Hospodinův.“
Bible, Jóel 2,1

9. Červené řeky, jezera a oceány jsou dalším důkazem blížícího se konce světa. Videa máme tady. Druhá polnice:

„Zatroubil druhý anděl; a jakoby mohutná hora hořící ohněm byla vržena do moře. Třetina moře se obrátila v krev a zahynula třetina mořských tvorů a byla zničena třetina lodí.“
Bible, Zjevení 8,8-9

10. Evangelium se rozšířilo doslova do celého světa. Internet a satelitní televize jsou na všech kontinentech.

„Především ale musí být všem národům kázáno evangelium.“
Bible, Marek 13,10

 

„Toto evangelium o Království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. A potom přijde konec.“
Bible, Matouš 24,14

11. Oblíbenost okultismu. Okultismus (věštění, jasnovidectví, astrologie, kartářky, jóga…) nikdy před tím nebyl tak oblíben a masivně šířen jako dnes.

„Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami…“
Bible, 1.Timoteus 4,1

12. Zprávy o válkách, teroristických útocích, nemocech, přírodních katastrofách… budou předznamenávat návrat Ježíše. Povodně, sopky, tsunami, AIDS, ptačí chřipka, zemětřesení… To vše vidíme v současnosti. Možná někdo namítne, že toto bylo vždycky. Ano. Ale ne v takové koncentraci jako nyní!

„Až uslyšíte válečný hluk a zprávy o válkách, hleďte, abyste se nestrachovali. Musí to přijít, ale to ještě nebude konec. Národ povstane proti národu a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou jen počátky porodních bolestí. Tehdy vás budou trápit a zabíjet a kvůli mému jménu vás budou nenávidět všechny národy. Tehdy mnozí odpadnou a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět.“
Bible, Matouš 24,6-9

13. Bůh nám slíbil, že lidem bude dávat znamení z nebe na určování období, dnů a let. Stačí se podívat na krvavý Měsíc, který vidíme poslední roky pořád, což je velká rarita. Dalším znamení je Slunce, které poslední roky pálí neuvěřitelným způsobem (v celosvětovém měřítku). O suchu, které devastuje přírodu ani nemluvě.

„Bůh řekl: Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování období, dnů a let;“
Bible, Genesis 1,14

 

Nebesa vyprávějí o Boží slávě, o díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání. Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen;“
Bible, Žalm 19,2-4

 

„Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Ducha v oněch dnech. Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a stoupající dým. Slunce zakryje tma a měsíc krev, než přijde veliký a hrozný Hospodinův den.
Bible, Jóel 3,2-4

 

„Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z nebe.“
Bible, Lukáš 21, 11

14. Stát Izrael, ve kterém žijí převážně Židé, kteří dodnes neuznávají Ježíše Krista za Boha.

„Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.“
Bible, 1.Jan 2,18

 

„Do světa totiž vyšla spousta bludařů, kteří nevyznávají Ježíše Krista přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikrist.“
Bible, 2.Jan 1,7

Závěr
Není pochyb o tom, že žijeme v posledních časech a druhý příchod Ježíše Krista (zničení všeho živého a neživého na zemi) může nastat třeba už dneska. Ježíš nám říká, že máme bdít. Křesťané, bděte tedy! Pořád bděte!!!

Neznáš Ježíše Krista a chceš Ho poznat? Přečti si článek Kdo je Ježíš Kristus?.